+31 (0)88 028 7000 team1@bcpoint.nl

Algemene voorwaarden

versie 2020-1

 

artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 • Bedrijfscoöperatie.nl h.o.d.n. BCpoint: de leverancier van de dienst;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van BCpoint welke de dienst afneemt;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BCpoint, en opdrachtgever waarop BCpoint deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BCpoint, voor de uitvoering waarvan door BCpoint derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BCpoint en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien BCpoint niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BCpoint in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van BCpoint zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • BCpoint is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn schriftelijk is bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • BCpoint kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BCpoint daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BCpoint anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht BCpoint niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • BCpoint zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • BCpoint heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Opdrachtgever vrijwaart BCpoint voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • BCpoint is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BCpoint de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BCpoint aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BCpoint worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BCpoint zijn verstrekt, heeft BCpoint het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 • BCpoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BCpoint is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BCpoint kenbaar hoorde te zijn.
 • BCpoint behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, als haar ter ore komt dat de verkregen informatie onjuist is.
 • De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan BCpoint ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 • Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BCpoint zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 • Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BCpoint gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen BCpoint bevoegde persoon en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van BCpoint op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BCpoint een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BCpoint gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BCpoint daardoor direct of indirect ontstaan.
 • Indien BCpoint met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is BCpoint niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij BCpoint
  1. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BCpoint rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  4. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 6. Contractsduur

 • De overeenkomst tussen BCpoint en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever BCpoint derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BCpoint dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

1.     artikel 7. Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BCpoint, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 • Indien BCpoint met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is BCpoint niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 • Voorts is BCpoint gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 • Bovendien mag BCpoint het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BCpoint, dat in redelijkheid niet van BCpoint mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. BCpoint zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. BCpoint zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

2.     artikel 8. Betaling en incassokosten

 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BCpoint aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BCpoint aangegeven. BCpoint is gerechtigd om periodiek te factureren.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 50,–.
 • BCpoint heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BCpoint kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BCpoint kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BCpoint verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

artikel 9. Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. levering schriftelijk te worden gemeld aan BCpoint. De ingebrekestelling dient een zo’n gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BCpoint in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal BCpoint de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
 • Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij BCpoint opdracht gegeven heeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, aan de zijde van BCpoint daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BCpoint slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BCpoint en de door BCpoint bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 • Indien partijen niet tot een passende oplossing komen, kan opdrachtgever zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Artikel 10. Opzegging

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BCpoint, zal BCpoint in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BCpoint extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BCpoint anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BCpoint vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BCpoint op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht

3.     artikel 11. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • BCpoint is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst
  2. na het sluiten van de overeenkomst BCpoint ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van BCpoint kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Voorts is BCpoint bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BCpoint kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BCpoint op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BCpoint de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien BCpoint tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is BCpoint gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BCpoint gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Indien BCpoint aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • BCpoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BCpoint is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien BCpoint aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BCpoint beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 7.500,–. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BCpoint in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • In afwijking van hetgeen onder 2. in dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • BCpoint is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BCpoint aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BCpoint toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • BCpoint is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BCpoint of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 13. Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart BCpoint voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BCpoint toerekenbaar is. Indien BCpoint uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden BCpoint zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BCpoint, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BCpoint en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
1.        artikel 14. Overmacht
 • BCpoint is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BCpoint geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BCpoint niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BCpoint of van derden daaronder begrepen. BCpoint heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BCpoint zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • BCpoint kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voorzover BCpoint ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BCpoint gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BCpoint gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BCpoint zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BCpoint niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 • BCpoint behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BCpoint heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BCpoint partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • De rechter in de vestigingsplaats van BCpoint is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft BCpoint het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 62137204.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BCpoint.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.